Untitled Document
חברות מובילות
Untitled Document
ג'ובזון בפייסבוק
תקנון האתר JobZone.co.il - מחפשי עבודה

תקנון האתר - מחפשי עבודה

Advanced Employment Services ltd, תיקרא להלן "ג'וב זון" ו/או "החברה", "האתר" www.jobzone.co.il "תכנים" תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר.

תקנון אתר ג'וב זון (להלן "החברה" ) משמש כחוזה הבא להבהיר את היחסים בין מחפשי העבודה באתר האינטרנט לבין החברה המשמשת כלוח פרסומי. מחפשי העבודה מצהירים כי מרגע כניסתם לאתר מאשרים ומקבלים על עצמם את כל התנאים כדלקמן:

תקנון זה וכל הטקסטים שנמצאים באתר האינטרנט מנוסחים בלשון יחיד זכר מטעמי נוחיות בלבד ולפיכך מיועדים לנשים ולרבים בהתאמה.

באתר זה ניתן להשתמש בשני מישורים למטרת מציאת עבודה: האחד באמצעות פניה לאתר ע"י משלוח קורות חיים אשר יועברו למעסיקים ע"י האתר והמאפשר להכניס את קורות החיים למאגר מחפשי העבודה באתר במטרה לאפשר למעסיקים לגייס אותך למשרות פנויות בארגונם. השני ע"י איתור משרות עבודה פנויות ממכלול ההודעות המתפרסמות באתר ע"י המעסיקים ושליחת קורות החיים ישירות למפרסם במקרים בהם הדבר ניתן

 1. באתר מוצעים הודעות אשר מפרסמות משרות פנויות אצל מעסיקים שונים. ג'וב זון איננה מתחייבת לנכונות, טיב, תקפות, שלמות, דיוק המידע במודעה המתפרסמת ע"י המעסיקים השונים היות ואינה בעלת שליטה על תוכן המודעות ומהימנותם. לפיכך ולמען הסר ספק, המודעות מתפרסמות ע"י המעסיקים ובאחריותם בלבד.
 2. החברה מאפשרת למחפש העבודה ליצור קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ולמעסיקים ליצור קשר עם מחפשי העבודה. למען הסר ספק, החברה לא מתחייבת בשום צורה לאתר למחפש העבודה משרה כלשהי ולא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, ישירות או עקיפות שייגרמו לו, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. כל טענה, תביעה או דרישה שיועלו בגין הצעות, מודעות, שירותים, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו ע"י מחפש העבודה במישרין אל הצד השלישי אשר פרסם את המודעה ו/או מסר את ההצעה, ולא יהיה למחפש העבודה בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ג'וב זון.
 3. במידה ונוצרת התקשרות בין המעסיק למחפש העבודה בעקבות שימוש באתר, פרסום מודעה באתר, משלוח קורות חיים ו/או ביצוע פניה לאתר המעסיק ישירות היא תסוכם ישירות בין המעסיק למחפש העבודה וללא התערבות והתקשרות של חברת ג'וב זון ו/או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה.
 4. הינך מקבל את המגבלות המפורטות להלן ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שימסור אין תוכן כדלקמן:
  • תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, בעלי אופי מיני בוטה ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
  • תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הנך נמצא.
  • תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  • תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו /או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי.
 5. הינך מסכים כי החברה רשאית להפסיק ו/או לנתק ו/או להגביל ו/או למחוק ו/או לסרב לפרסם תכנים ו/או משלוח קורות חיים שלך ו/או פניות מטעמך ו/או גישתך לשירותים ולאתר מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש כאשר לדעתה נחשפת אי עמידה במי מהתנאים המנוים בתקנון ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו עפ"י שיקול דעת בלעדי של החברה וכי לא יהיו למחפשי העבודה באתר כל טענה/ תביעה/ דרישה כלפי החברה בעניין. במקרים בו תופסקנה פעילות מחפש העבודה באתר היא אינה גורעת מהתחייבויותיו של מחפש העבודה כמפורט.
 6. הינך מסכים כי החברה תהא רשאית לבצע שימוש בקורות חיים שלך עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלה, לרבות העברתם למעסיקים ו/או למפרסמים אחרים.
 7. עליך בלבד מונחת האחריות למסמך קורות החיים שתשלח ו/או לפנייתך, לשימוש שהינך מבצע באתר וכן לכל נזק שיגרם כתוצאה מהסתמכות על מודעה ו/או משלוח קורות חיים ו/או פניה.
 8. הינך מסכים ומאשר שג'וב זון רשאית לשלוח עדכונים על שירותים נוספים, הצעות עבודה, דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב – 1982 וכל דבר נוסף, לרבות מידע המהווה "דואר זבל" (להלן יחדיו: "דואר"). הינך מאשר לחברה לשלוח דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל. הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.
 9. הינך מתחייב לשפות ולפצות את ג'וב זון ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, שייגרמו להם בעקבות הפרת תנאי תקנון זה.
 10. הינך מאשר שמלאו לך 18 שנה לפחות והינך בעל כשירות משפטית.
 11. החברה מתחייבת לספק את השירותים כמיטב יכולתה ללא הפרעות, תקלות והפסקות, באם יהיו תקלות מכל מין וסוג שהוא באתר, במערכות, הפרעות ו/או מגישה לא חוקית ו/או הפסקות בשירות, כשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או במערכות תקשורת באתר, ג'וב זון ו/או מי מטעמה לא תהא החברה אחראית לכל נזק בעקיפין ו/או במישרין, עגמת נפש וכיו"ב שייגרם עקב כך.
 12. החברה אינה מתחייבת על משך זמן פעילות ורשאית בכל עת, ללא הודעה מראש להפסיק את פעילות האתר לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לשנות מזמן לזמן את מראהו, מבנהו, תוכנו ושירותיו ללא צורך להודיע לך על כך מראש ואינך זכאי לפיצוי כלשהו בגין סגירת האתר ו/או שינויו על כל המשתמע כאמור.
 13. הינך מאשר כי ידוע לך כי מלוא הקניין הרוחני, סימני המסחר וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק ממנו.
 14. השימוש במידע הינו לצרכי חיפוש עבודה בלבד והנני מתחייב שלא אעשה כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לצרכם ו/או לבקשתם של אחרים.
 15. הנך מתחייב להשתמש במערכת לשליחת קורות החיים באתר, אך ורק לצורך שליחת קורות חיים, ולא לכל מטרה אחרת וכן הנני מתחייב כי היה ואפר התחייבותי זו, אפצה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה והפסדיה הישירים והעקיפים כתוצאה מהפרה כאמור, ללא שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 1,800 ₪ עבור כל מקרה הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה כנגדי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עקב הפרת ההתחייבות כאמור.
 16. ידוע לי, כי אם אפר איזו מהתחייבויותיי כלפי החברה, תהיה החברה זכאית לנקוט נגדי בכל הליך משפטי, לרבות בקשות לסעדים זמניים.
 17. כל תביעה הנובעת ו/או הקשורה לאתר תדון עפ"י הדין הישראלי בלבד כאשר הסמכות המקומית לדון בתביעה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
 18. קראתי את תקנון אתר www.jobzone.co.il ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.
תקנון האתר JobZone.co.il - מעסיקים

תקנון :

הגדרות

Advanced Employment Services ltd, תיקרא להלן "ג'וב זון" ו/או "החברה", "האתר" www.jobzone.co.il

"המפרסם"- כל גוף ו/או אדם שחתם על הזמנת פרסום אצל ג'וב זון .

"הזמנה" - הזמנת פרסום שתיחתם כאמור, עליה חתום המפרסם ו/או מי מטעמו,

"שירות" - שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או נתונים ומידע שהומצאו ע"י מבקשי העבודה (מאגר קורות חיים) ו/או כל פרסום אחר שיזמין המפרסם באתר מאת ג'וב זון ייקרא להלן: "השירות".

-"תכנים –" תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר,

תנאי הפרסום באתר:

 1. ג'וב זון תיתן למפרסם את השירות הרלוונטי, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאי ההזמנה.
 2. ג'וב זון אינה מתחייבת כי למידע ו/או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. ג'וב זון אינה מתחיבת כי תתקבלנה תגובות כלשהן לפרסום , לכן לא תישא כלפי המפרסם או כלפי מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הללו, אם תקבלנה, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 3. ג'וב זון לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שימסרו לפרסום.
 4. המפרסם מקבל על עצמו את המגבלות המפורטות להלן ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שימסור לפרסום אין תוכן כדלקמן:
  • כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
  • תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  • תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר. כל מידע העלול להטעות צרכן.
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני
  • כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  • כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.
  • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי ג'וב זון בפרט.
  • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  • אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל לשבש ו/או לעכב ו/או לחבל ו/או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי ג'וב זון עצמם).
 5. ג'וב זון אינה אחראית לתוכן המידע המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי כל גורם אחר.
 6. במידה ובמסגרת קורות החיים או כל חומר אחר שנשלח אל המפרסם על ידי משתמשים באתר, נכללו תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים בעלי אופי מסחרי, תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש ו/או שייכות לצד שלישי כלשהו, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, תכנים אשר אינם רלוונטיים להצעת העבודה המפורסמת, תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו מחפש העבודה, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי, אזי, יהא רשאי המפרסם לפנות לכתובת הבאה info@jobzone.co.il ולהודיע לו אודות תוכן זה, ולבקש כי התוכן האמור יוסר מהאתר. לאחר קבלת הודעה ובקשה כאמור מאת המפרסם, תפעל ג'וב זון כמיטב יכולתה לבדוק האם התוכן הנ"ל הועלה בניגוד לתנאי תקנון האתר, ובמידה שתמצא לנכון, גם לקבלת תגובת הגורם שהעלה את התוכן לאתר, במידה ותמצא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי התוכן אכן מנוגד לתקנון ו/או לחוק, תפעל החברה להסרתו מהאתר.
 7. החלטת ג'וב זון באם להסיר את התוכן מהאתר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ג'וב זון, ולמפרסם אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כנגד ג'וב זון בכלל ובקשר להחלטה האמורה בפרט, למעט עצם זכותו לפנות אל ג'וב זון בהודעה ובבקשה כאמור.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג'וב זון לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למפרסם כתוצאה מתוכן המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי גורמים אחרים כלשהם, אשר לא הועברה לגביו הודעה ובקשה כאמור ו/או שניתנה לגביו הודעה ובקשה כאמור, וג'וב זון החליטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי כאמור, להסירו מהאתר ו/או להותירו באתר.
 9. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנון הפרסום באתר מותר למפרסם להציע בתוכן מודעות הדרושים הצעות עבודה בלבד עבור מחפשי העבודה באתר, חל איסור מוחלט להעלות בתוכן מודעות הדרושים תוכן פרסומי ו/או מסחרי ו/או הצעה למתן שירות כלשהו ע"י המפרסם או מי מטעמו, בתשלום או ללא תשלום (להלן: "הצעה מסחרית"). מודעות דרושים אשר יכללו הצעה מסחרית שאינה מודעת דרושים יוסרו מיידית מאתר ג'וב זון ללא צורך במתן הודעה למפרסם, השירות של המפרסם יוקפא לאלתר. המפרסם מצהיר כי הנו מבין ומסכים מראש שבהפרת סעיף זה לא יוחזר כספו עבור השירות שהופסק ו/או הוקפא בגין ההפרה והינו מצהיר כי לא תהיה לו כלפי ג'וב זון שום טענה ו/או תביעה בעניין.
 10. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שהמחירים המצוינים בהזמנה עליה חתם הם המחירים הקובעים לכל עניין ודבר, ולא יהיה כל תוקף לסיכום בעל פה שיעשה המפרסם ו/או כל אדם המייצג את חברתו של המפרסם עם ג'וב זון ו/או עם מי מנציגיה.
 11. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.
 12. החברה תהייה רשאית להפסיק את מתן השירות כולו או מקצתו בכל מקרה שהמפרסם לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי המפורט ו/או במקרה שהמפרסם הפסיק את פעילותו ו/או ניתנה כנגדו התראה בדבר פשיטת רגל או צו פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע, וזאת לאחר שתיתן למפרסם התראה בכתב והמפרסם לא פרע את חובו ו/או תיקן את ההפרה, בתוך 14 יום ממועד משלוח ההתראה. אין באמור לעיל כדי לשחרר את המפרסם מהתחייבויותיו עפ"י ההזמנה ולתשלום מלוא התמורה עליה התחייב.
 13. למען הסר ספק מובהר כי מעת שהופסק השירות, אם משום שהגיע מועד סיום תקופת השירות או כתוצאה מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין ולא תהיה למפרסם כל זכות בשרות שרכש כאמור בטופס ההזמנה.
 14. כל עוד ניתן השירות ע"י ג'וב זון המפרסם אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות. על אף האמור לעיל, מפרסם שיגיש לג'וב זון בקשה בכתב להפסקת השירות (להלן: "בקשת הפסקה") וג'וב זון תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירות, ישלם המפרסם את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות בפועל ויחויב ב 75% על יתרת התקופה.
 15. המפרסם מתחייב שלא להעביר את הזכות הנובעת מההזמנה ו/או השירות ו/או הנתונים והמידע שהומצאו ע"י מבקשי העבודה (מאגר קורות חיים) ו/או כל הנובע ממנו לאחר ו/או לאחרים, למוסרו לאחר ו/או לאחרים בצורה כלשהי, הן ללא תמורה והן בתמורה כלשהי, מבלי לקבל את הסכמת ג'וב זון מפורשות בכתב.
 16. אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י ג'וב זון, בהתאם להוראות ההזמנה, כדי לגרוע מכל הזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין, בנוסף על האמור בהזמנה, מובהר כי הזמנה חתומה ע"י המפרסם ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה לכל דבר ועניין.
 17. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון, כל המידע במודעות הדרושים מטעם החברה שיוצגו באתר (להלן: "המידע") הינו רכושה הבלעדי של החברה ולחברה מלוא הזכויות במידע, לרבות זכויות הקניין הרוחני. למען הסר ספק, אין ולא יהיה לאף גורם אחר כל זכות שימוש ו/או פרסום ו/או העתקה ו/או ניצול של המידע במישרין ובעקיפין ובכל דרך שהיא ללא רשות מראש ובכתב מאת החברה וכי כנגד כל הפוגע בזכות זו, ינקטו הליכים משפטיים על כל המשתמע מכך.
 18. ג'וב זון רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. ג'וב זון תפרסם את התנאים החדשים באתר www.jobzone.co.il ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
 19. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות השיפוטית הייחודית במקרה של מחלוקת בין הצדדים.
 20. ידוע למפרסם, כי כל מפרסם החותם על מנוי באתר, ו/או מתעניין בשירותי האתר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מייל, מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר, במסגרתה יישלח לו, מעת לעת מייל בנוגע למבצעים שונים שמציע האתר. המפרסם מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או דואר.
 21. המפרסם מאשר כי קרא את תקנון אתר www.jobzone.co.il) להלן בהתאמה: "התקנון" וכן "האתר") ומסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.